Следе радови прве фазе Удовичког платоа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂАЧЕ ОТВОРЕН ДО 4. ДЕЦЕМБРА:

Расписан тендер за избор извођача радова на изградњи водозахвата и пумпне станице у оквиру система са наводњавање Удовичког платоа.

Ради се о правој фази, односно изградњи пумпне станице, коју чине три три међусобно зависне целине: водозахват од армирано-бетонских цеви, зграда пумпне станице (обихвата црпилиште сирове воде са захватним пумпама, таложницу, која је уједно и црпилиште чисте воде за главне пумпе, машинску халу са осталом машинском и електро опремом и манипулативнимпростором за сервисирање опреме и трафо станицу 10/0,4 Кв) и приступну рампу и плато за паркирање сервисних возила.
Заинтересовани понуђачи имају рок од 30 дана да понуду доставе, односно најкасније 4. децембра, када ће, бити отворене приспеле понуде. До пет дана након тога, биће донета и одлука коме се поверава овај значајан посао.
Као погодна локација за изградњу пумпне станице са водозахватом, идентификована је катастарска парцела 3/14 КО Удовице, на km 1+123 десне обале Дунава. Намена пумпне станице је обезбеђење воде за наводњавање пребацивањем воде из Дунава до резервоара у селу Удовице.
Рок за завршетак радова је најкасније 270 дана од дана увођења извођача у посао, а средства за реализацију пројекта обезбедило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.