Како да сачувате крушке?

Пише: Биљана Николић, саветодавац у ПССС Смедерево

САВЕТИ ЗА ВОЋАРЕ:

Плодови крушке се чувају у за то намењеним складиштима која могу бити обична и хлађена. Разлика је у регулисању услова за чување плодова: температура, релативна влажност ваздуха и састав атмосфере, који су у обичним складиштима природни, а у хлађеним вештачки.

Дуже чување крушке може се остварити само у хлађеним складиштима под оптималном и непроменљивом температуром и при погодној влажности, одређеном саставу и обнављању ваздуха, у складу са особинама и пореклом сорте. Хлађена складишта могу бити различита како по типу (приземна и надземна) тако и по систему хлађења (хлађење се обезбеђује помоћу испарљивих течности-амонијака, ферона), по величини. Међутим, посебно је важно разликовати хлађена складишта по саставу атмосфере, односно складишта са тзв. нормалном и контролисаном атмосфером.
У хлађеним складиштима се састав ваздуха у току чувања плодова може знатно изменити. Најчешће долази до нагомилавања CO2, етилена и испарљивих материја из плодова, што се негативно одражава на трајност плодова. Да би се повећала трајашност и одржао квалитет, у савременој воћарској производњи све се више користе хладњаче са контролисаном атмосфером, где се у саставу ваздуха одржавају константне количине CO2 и O2, које су оптималне за одређену сорту. То се постиже циркулацијом, мешањем и обнављањем ваздуха у коморама за чување. На тај начин се чување плодова крушке може продужити и за 2-3 месеца.
Температура ваздуха у складишту је од изузетне важности за успешно чување плодова. Она мора да буде ниска да би се успорило брзо дозревање плодова и њихово кварење. Мора да буде оптимална (за плодове сваке сорте крушке) и стабилна што се постиже једино у хлађеним складиштима. Снижавањем температуре процеси дисања у плоду се знатно успоравају, одлаже се појава климактеријског максимума чиме се успорава процес дозревања. Међутим, снижавање температуре иде до одређене границе, која се за већину сорти крушке креће од -1°C до 1°C. Сувише ниска температура може да проузрокује физиолошка обољења. У току чувања плодова крушке на ниским температурама долази до биохемијских трансформација, услед чега се смањује количина појединих материја у плодовима. Те промене су минималне уколико су услови чувања оптимални.
Релативна влажност ваздуха је такође битан чинилац за успешно и дуго чување крушке. Оптимална релативна влажност ваздуха се креће од 85 до 90 %. Обична складишта имају озбиљан недостатак због немогућности одржавања константне температуре и релативне влажности ваздуха. За време благих зима температура у њима је висока, плодови раније дозревају и трајашност је мала. Она се данас користе за чување мање количине плодова.
У нормалним условима атмосферски ваздух садржи 21% О2, 0,03%, CO2, 78,03% N2 и других инертних гасова. У хлађеним складиштима са нормалном атмосфером долази до нагомилавања CO2, етилена и испарљивих материја из плодова, што се негативно одражава на дужину чувања и квалитет плода. Услед поремећаја односа О2 и CO2 у ваздуху повећава се интезитет транспирације и дисања плодова што резултира убрзаном појавом климактеријског максимума и брзим пропадањем плодова. Да би се ово дејство атмосферског ваздуха спречило, састав ваздуха у хлађеним складиштима је измењен: смањена је количина кисеоника на 2-3% и повећана количина CO2 на 1-5% уз апсорпцију и одвођење етилена из комора. Како је модификовану атмосферу потребно одржавати и контролисати, настао је термин контролисана атмосфера. Контролисана атмосфера у хлађеним складиштима подразумева одржавање оптимално ниске температуре и оптималног састава ваздуха, чиме се успорава интезитет дисања плодова, смањује транспирација и отежава развој плесни и труљење плодова у току чувања.
Економски је оправдано само чување висококвалитетних сорти крушке средњег до позног времена сазревања, као што су виљамовка, боскова бочица, красанка идр.
Мора се водити рачуна: да плодови који се складиште на дуже време морају бити приближно истог степена зрелости и то убрани у оптималном року бербе, плодови морају бити здрави, без механичких, гљивичних или оштећења од инсеката, не смеју имати ни симптоме физиолошких обољења, остављати само плодове екстра класе и прве класе и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *