(НЕ)ОЧЕКИВАНЕ ПРОМЕНЕ У ВРХУ СМЕДЕРЕВСКОГ СРПСКОЛИГАША

Новитим и руководство

 

У новутакмичарску 2018-2019 ФК Смедеревоућићесановимтимом, али и сановимчелнимљудима.

 

Помалонеочекивано, недавнојеодржанаванреднаИзборнаскупштинасмедеревскогсрпсколигашанакојојјеизабраноноворуководство.Преизборановихчелника, усвојенајенапреоставкапреседникаСкупштинеклуба, МиољубаРадовановића. ЊеговоместозаузеојеЧаславИлић, својевременочланруководства ФК Сартидод 1995-2001.године. ПреименовањанановуфункцијубиојепредседникНадзорногодбора ФК Смедерево.

–  Пратећиклуб у претходнојсезони, верујемдајенадобромпутуповратканастазестареславе и затосамнапредлогновоименованогпредседникаклуба, ЗоранаЛончара, прихватиофункцијуПредседникаСкупштине ФК Смедерево. Свестанчињеницедајепутдоелитногдруштвасрпскогфудбалатежак, алиузподмлађенуекипу, квалитетногтренера, позитивнуатмосферу, финансијскуподршкулокалнесамоуправе, спонзора и 12-ог играчавернусмедеревскупублику, верујем, надамсе и желимдаза 2-3 годиненастадионукрајСтареЖелезарезаједноуживамо у суперлигашкомфудбалу, а заштоне и у квалификацијамазаевролигашкатакмичења – надасепредседникСкупштинеЧаславИлић.

Наконтогаусвојенаје и оставкапредседника УО ДејанаСтошића, а његовоместозаузеоје, некадашњииграч ОФК Београд и спортскидиректористоименогклуба, ЗоранЛончар. НовичлановиУправногодборасу, напредлогЗоранаЛончара, ЈованБеч, спортскидиректорклуба, СашаБранежац, ГоранЈовановић, ЗоранШироки, а у наредномпериодуочекујесеизборјоштричлана. ВршилацдужностигенералногсекретарабићеМарјанМиленковић, а председникНадзорногодборајеСлавишаМитровићУча.

У међувремену, доксеформирановоруководство, фудбалериСмедереваиграјупријатељскеутакмице, а свејевишеновихлица.

Смедеревцису у последњојутакмици у ЈагодинипобедилиекипуЈагодинаТабанеса 5:1, у утораксуодиграликонтролнисусретсаЗемуном, а крајемнедељеодмерићеснагесапожаревачкимМладимрадником.Последњепојачање у досадашњемтокупрелазногрокајеСашаМарковићнапозицијиштопера, а у СмедеревоједошаоизкрагујевачкогРадничког.

– Задовољансамкакотекуприпреме и резултатимапрелазногроказасада.Имајошвремена и нежуримосапојачањима.Желимоданаправимомлад и добартим.Мислимдасмонадобромпуту.Утакмицу у Јагодини, осимискуснихМилосављевића и Станића, завршилисумомциод 20 и мањегодина.Уверенсамдаћемоспремнодочекатистартпрвенства – истичезаНашеновинеспортскидиректор ФК СмедеревоЈованБеч.