На 26 хектара комплекс за сакупљање и одвајање отпада

ЦЕЛИНА СА ВИШЕ СРОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

Како ће тачно то све изгледати знаћемо тек када буде урађено идејно решење и пројекат, али је већ сада извесно да ће тај простор, уз транасфер станицу и рециклажно двориште још моћи да садржи и разне друге пратеће објекте из привредних сфера које су повезане са основном делатношћу, односно третманом отпада.   

Комплекс ће се налазити на простору око садашње депоније и реч је о површини од скоро 26 хектара. За почетак, потребна је промена намене водног земљишта у другу категорију земљишта, што се постиже уз сагласност надлежног предузећа, Србијаводе. Целокупан простор тако ће чинити низ парцела водног, шумског и грађевинског земљишта

Трансфер станица и рециклажно двориште простираће се на површини од 1 хектара и 67 ари. За изградњу и опремање, неопходна је израда техничке документације као и даље урбанистичко – архитектонске разраде на основу пројектних решења.

Када је реч о технолошким процесима и организацији постројења, основне фазе су свакако допремање прикупљеног отпада, након чега следи припрема отпада за сепарацију, потом сепарација и припрема тако сепарисаног отпада за трансфер. Сепарација се ради ручно и машински у зависности од фазе, одваја се све што се може поново употребити, а преостали отпад се одвози на депонију у Панчево.

На уласку у комплекс, наводи се у предлогу плана детаљне регулације старог корита Језаве, свакако би требало предвидети рампу, портирницу, вагу за мерење и систем интерних комуникација, плато за истовар доставних возила, јаму за прихват отпада. Атмосферске воде ће прикупљати сепаратним системом, а уља и масти биће испуштани у слободне околне зелене површине.

У овом делу могу још бити и површине за паркиг механизације, инфраструктурне и површине за делатности из компатибилних области – рециклажа, третман неопасног отпада, пољопривредна производња у смислу компостирања, мешања сточне хране, затим дестилерије и слично. Предвиђен је и низ саобраћајница како би читав тај систем функционисао и опремање основним елементима инфраструктуре, енергентима…

У подзонама се, у зависности од тога о којој је од три подзоне реч, могу градити објекти и постројења у функцији трансфер станице и рециклажног дворишта за чврсти комунални отпад, помоћни објекти, управно – административни, затим складишни простори, гараже, сервиси за возила, објекти за прераду, паковање, обраду производа из селекције неопасног отпада.

Такође, све мора да буде урађено тако да се спречи било какво угрожавање животињских и биљних заштићених врста, а најмање 25% комплекса морају да чине зелене површине.       

Предвиђене мере заштите

Мере заштите у области управљања отпадом прописаних планом генералне регулације су успостављање система селективног прикупљања отпада, његовог разврставања и увођења система рециклаже, уклањање постојећих дивљих депонија и чишћење површина на којима су се налазиле као и санкционисање даље настајање дивљих депонија кроз појачан инспекцијски надзор. Такође, биће потребно уредити систем депоновања и евакуације опасног и неопасног отпада из индустрије.

Leave a Reply

Your email address will not be published.