Први кораци ка родно одговорном буџетирању

ГРАДСКА УПРАВА И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ПРВЕ У НОВОЈ ПРАКСИ:

Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Смедерева, донело је план поступног увођења родно одговорног буџетирања.  

Родно одговорно буџетирање, односно, увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Поменутим планом, за почетак се поступно уводи родно одговорно буџетирање код корисника средстава Градске управе града Смедерева, Музеја, Народне библиотеке и Центра за културу Смедерево, а путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру 4 програма.
Овај план утврђује се као минималан у смислу обухвата корисника буџетских средстава и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом опредељених програма било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора – показатеља за праћење постизања односног циља програма и/или програмске активности.
У постављању уродњених циљева и показатеља, корисници буџетских средстава користе локалне стратешке и планске документе и руководе се националним документима, као што је Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године.
Уједно, Корисници буџетских средстава подстичу се да у поступку израде програмског буџета кроз програме, програмске активности и пројекте у оквиру својих надлежности, припремају показатеље који се односе на лица тако да они буду разврстани по полу.

Leave a Reply

Your email address will not be published.